Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng Kinh tế Thị xã Điện Bàn
 
  • Site
  • Web
Search

Giới thiệu

PHÒNG KINH TẾ THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

I. Thông tin đơn vị.

Phòng Kinh tế có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản theo quy định của nhà nước; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam.

1. Địa chỉ: 22 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

2. Điện thoại: 05103.867.206

3. Email: phongkinhtedienban@gmail.com

4. Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế

- Phòng Kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thị xã Điện Bàn, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; tiểu thủ công nghiệp, khoa học và công nghệ, công nghiệp, thương mại.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kinh tế thực hiện theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các quy định hiện hành của nhà nước.

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-KHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện.

- Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-NNPTNT-BNV ngày 25/03/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ  hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện.

- Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30/06/2015 của Bộ Công thương, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện.

5. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

- Phòng Kinh tế có Trưởng phòng, không quá 03 (ba) Phó Trưởng phòng và chuyên viên giúp việc.

- Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định theo quy định của pháp luật.

- Biên chế của Phòng Kinh tế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định trong tổng số biên chế công chức được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

II. Thông tin lãnh đạo đơn vị:

1. Ông: Nguyễn Đức Chơi.

- Chức vụ: Trưởng phòng.

- Số điện thoại di động: 0905.233.018.

- Email: choikinhtedienban@gmail.com

2. Ông: Phạm Hữu Kinh

- Chức vụ: Phó trưởng phòng.

- Số điện thoại di động: 0983.026.239.

- Email:  kinhnn.ptnt@gmail.com

3. Ông: Lê Văn Ngọ

- Chức vụ: Phó trưởng phòng.

- Số điện thoại di động: 0912.541.579

- Email: 
4. Ông: Trần Hồng Quang.

- Chức vụ: Phó trưởng phòng.

- Số điện thoại di động: 0905.850.858

- Email:  thquangdb@gmail.com


Liên kết website

BẢN QUYỀN PHÒNG KINH TẾ THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Địa chỉ: 22 Hoàng Diệu,phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353867206 - Email: phongkinhtedienban@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập