599 /TB-UBND Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu về Cải cách hành chính Tỉnh Quảng Nam năm 2015”
Tác giả: Quản trị viên .Ngày đăng: 30/11/2015 .Lượt xem: 1018 lượt.
Thực hiện Kế hoạch số 4744/KH-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về tổ chức cuộc thi viết về Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2015 và Quyết định số 3876/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh về thành lập Ban Tổ chức cuộc thi. Nhằm nâng cao trách nhiệm, hiểu biết, kỹ năng của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước ngay tại cơ quan, đơn vị mình, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn thông báo về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu về Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2015”; cụ thể như sau: