UBND huyện Điện Bàn được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008
Tác giả: Quản trị viên .Ngày đăng: 30/11/2015 .Lượt xem: 847 lượt.
Ngày 29/01/2010, Tổng cục trưởng Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ khoa học-Công nghệ đã ký Quyết định số 114/QĐ-TĐC cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 đối với các cơ quan hành chính nhà nước cho UBND huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam.
Theo đó  các lĩnh vực được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 gồm: đăng ký quản lý hộ tịch; cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; cấp giấy phép xây dựng; thẩm định thiết kế bảng vẽ thi công; thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; thẩm định quyết toán vốn đầu tư công trình, xử lý các nghĩa vụ tài chính về đất đai; đăng ký thuế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký góp vốn quyền sử dụng đất; đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất; đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất; đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đạt được kết quả này là sự phấn đấu nổ lực của lãnh đạo, cán bộ công chức huyện Điện Bàn trong việc thực hiện chương trình cải cách hành chính. Trong thời gian đến, UBND huyện chọn một số lĩnh vực để xây dựng và áp dụng theo yêu cầu của bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 để từng bước mở rộng các lĩnh vực được chứng nhận qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả trong cải cách hành chính đáp ứng tốt nhu cầu của tổ chức và công dân.