Dự thảo kế hoạch duy trì, mở rộng việc xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001-2008
Tác giả: Quản trị viên .Ngày đăng: 30/11/2015 .Lượt xem: 727 lượt.
Dự thảo kế hoạch duy trì, mở rộng việc xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001-2008 tại huyện Điện Bàn.

Dự thảo kế hoạch duy trì, mở rộng việc xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001-2008 tại huyện Điện Bàn.

Download: Dự thảo kế hoạch