KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THEO LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012 GÓP PHẦN THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”
Tác giả: Kinh te Dien Ban .Ngày đăng: 15/12/2017 .Lượt xem: 527 lượt.
Ngày 15/02/2017, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định số 371/QĐ-BNN-KTHT về ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012 góp phần thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới"

1. Mục đích:

Thông qua phong trào Thi đua nhằm:

- Góp phần thúc đẩy việc xây dựng, phát triển các HTX nông nghiệp để hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị góp phần nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới;

- Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, nông dân trong việc đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp và thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012; Xây dựng mô hình và tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố HTX nông nghiệp mới trên địa bàn cả nước;

- Khuyến khích các tập thể, cá nhân thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao liên quan đến quản lý nhà nước và hoạt động của các HTX nông nghiệp;

- Ghi nhận, vinh danh thành tích tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào thi đua, đóng góp vào việc đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp.

2. Phạm vi, đối tượng:

- Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các Tổng cục, Cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Các HTX nông nghiệp và các cán bộ, thành viên HTX nông nghiệp;

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp.

3. Thời gian:

Phong trào Thi đua được tổ chức từ năm 2016-2020; hàng năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện; giữa kỳ tổ chức sơ kết và cuối kỳ tổ chức tổng kết.

4. Nội dung:

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2012; Quyết định số 800/QĐ-TTgngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Quyết định số 710/QĐ-BNN-KTHT ngày 10/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Kế hoạch đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp; Quyết định số 4930/QĐ-BNN-KTHT ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Kế hoạch đổi mới tổ chức sản xuất phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và PTNT liên quan đến đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp;

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ về đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã: Xây dựng các văn bản, hướng dẫn và khuyến khích phát triển hợp tác xã; công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế hợp tác; xây dựng mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và các hoạt động liên quan khác nhằm hỗ trợ phát triển các hợp tác xã nông nghiệp.

- Các HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo Luật Hợp tác xã năm 2012, đóng góp tích cực vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.