Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Tác giả: Kinh te Dien Ban .Ngày đăng: 05/11/2017 .Lượt xem: 468 lượt.
Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
68.signed.pdf