Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng Kinh tế Thị xã Điện Bàn
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi năm 2016
Tác giả: Kinh te Dien Ban .Ngày đăng: 12/01/2017 .Lượt xem: 607 lượt. [In bài]
UBND tỉnh Quảng Nam công nhận danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi năm 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


Số:   4747   /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Nam, ngày  30     tháng  12  năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi năm 2016

­­­

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/ 2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương;

Theo Biên bản họp ngày 20/12/2016 của Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1697/TTr-SCT ngày 22/12/2016 và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1890/TTr-SNV ngày 27/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận danh hiệu Nghệ nhân cho 07 cá nhân và danh hiệu Thợ giỏi cho 11 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong việc khôi phục, phát triển ngành nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Quảng Nam.

(Chi tiết theo danh sách đính kèm)

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo thực hiện tại Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Công Thương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- CVP;

- Lưu: VT, KTN, NC.

D:\Dropbox\Kiên\TDKT\QD cong nhan nghe nhan, tho gioi (1890 SNV).doc

CHỦ TỊCH

Đã ký

  Đinh Văn Thu

 

DANH SÁCH

Các cá nhân được công nhận danh hiệu Nghệ nhân và Thợ giỏi

 (Kèm theo Quyết định số   4747  /QĐ-UBND ngày 30   /12/2016

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)


I. Danh hiệu Nghệ nhân (07 cá nhân):

1. Ông Lê Viết Tới, Thợ đan tre mỹ nghệ, khối phố Câu Nhi Đông, phường Điện An, thị xã Điện Bàn;

2. Ông Lê Minh Hiệp, Thợ chạm khắc - thúc đồng nổi khắc gỗ, thôn Thanh Chiêm 1, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn;

3. Ông Trần Văn Long, Thợ đúc, gò đồng mỹ nghệ, thôn Thanh Chiêm 1, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn;

4. Bà Nguyễn Thị Được, Thợ làm gốm, khối Nam Diêu, phường Thanh Hà, thành phố Hội An;

5. Ông Nguyễn Văn Ngữ, Thợ làm gốm, khối Nam Diêu, phường Thanh Hà, thành phố Hội An;

6. Ông Bùi Văn Thu, Thợ điêu khắc mộc mỹ nghệ, thôn An Thọ, xã Tam An, huyện Phú Ninh;

7. Ông Nguyễn Hai, Thợ đúc đồng, thôn Đông Khương, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn.

II. Danh hiệu Thợ giỏi (11 cá nhân):

1. Ông Lê Tiến Vỹ, Thợ điêu khắc gỗ, thôn Tân Thành, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn;

2. Ông Nguyễn Văn Hạnh, Thợ điêu khắc gỗ, khối phố Long Xuyên 1, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên;

3. Ông Trần Hữu Phương, Thợ dệt lụa, thôn Châu Hiệp, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên;

4. Ông Nguyễn Văn Phúc, Thợ điêu khắc gỗ, khối phố Bình An, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên;

5. Ông Phan Phước Tuấn, Thợ điêu khắc gỗ, thôn Cẩm Phú 1, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn;

6. Ông Nguyễn Văn Ân, Thợ điêu khắc gỗ, thôn Đông Khương 1, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn;

7. Ông Lê Hồng Tú, Thợ chạm khắc gỗ, thôn Đông Khương 2, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn;

8. Ông Phan Văn Phúc, Thợ làm cẩn xà cừ, thôn Trung Hà, xã Cẩm Kim, thành phố Hội An;

9. Ông Nguyễn Tấn Quý, Thợ điêu khắc gỗ, thôn Hòa Bình, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên;

10. Ông Phạm Duy Nghĩa, Thợ kim hoàn, khối phố 7B, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn;

11. Ông Hồ Minh Tâm, Thợ kim hoàn, khối phố Xuyên Đông 1, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên./.

(Tổng cộng 18 cá nhân)

 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo đăng ký sản phẩm dự thi bình chọn sản phẩm thủ công mỹ nghệ với chủ đề “Làng nghề Quảng Nam với chữ Quốc ngữ”
Thông báo đề xuất nghiên cứu, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018
thông tư 349 BTC hướng dẫn thanh toán vốn CTMTQG 2016 2020
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Đăng ký tham gia gian hàng trưng bày tham gia "Làng nghề Quảng Nam với chữ Quốc ngữ"
Mời tham gia Hội chợ Tiểrn lãm làng nghề Việt Nam 2017
Mời tham gia triển lãm thành tựu KT-XH Quảng Nam qua 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam
Đăng ký sản phẩm dự thi Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thị xã Điện Bàn năm 2017
Cuộc thi “Thiết kế và sản xuất sản phẩm lưu niệm du lịch, quà tặng phục vụ APEC 2017”
Các tin cũ hơn:
QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh quảng Nam năm 2016
Hướng dẫn số 594/HD-UBND ngày 17/5/2016 của UBND thị xã Điện Bàn
Công văn số 67/BXTĐT-XTTM ngày 29/2/2016 của Ban xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp V/v Mời tham gia Hội chợ VIETNAM EXPO 2016 và Hội chợ Thương mại Quốc tế Festival Huế năm 2016
43/TB-TTHĐ THÔNG BÁO TRIỆU TẬP Tham dự kỳ họp thứ 17 HĐND thị xã Khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016
599 /TB-UBND Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu về Cải cách hành chính Tỉnh Quảng Nam năm 2015”
581/TB - UBND Nội dung họp giao ban Lãnh đạo UBND thị xã ngày 16/11/2015.
567 /TB - UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã -Trần Úc tại cuộc họp UBND thường kỳ tháng 10, triển khai công tác chủ yếu tháng 11/2015.

Liên kết website

BẢN QUYỀN PHÒNG KINH TẾ THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Địa chỉ: 22 Hoàng Diệu,phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353867206 - Email: phongkinhtedienban@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập