Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng Kinh tế Thị xã Điện Bàn
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh quảng Nam năm 2016
Tác giả: Kinh te Dien Ban .Ngày đăng: 12/01/2017 .Lượt xem: 714 lượt. [In bài]
UBND tỉnh công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh quảng Nam năm 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

 

Số:   4758    /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Nam, ngày 30      tháng  12  năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

tỉnh quảng Nam năm 2016 

­­­

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; 

Căn cứ Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam;

Theo Biên bản họp Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1699/TTr-SCT ngày 22/12/2016 và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1891/TTr-SNV ngày 27/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam năm 2016 cho 20 sản phẩm, gồm: 02 giải A, 04 giải B, 06 giải C và 08 giải Khuyến khích.

(Chi tiết theo danh sách đính kèm).

Điều 2. Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đạt giải được cấp Giấy chứng nhận và kèm theo tiền thưởng như sau:

- Giải A kèm theo số tiền thưởng 5.000.000 đồng (năm triệu đồng).

- Giải B kèm theo số tiền thưởng 3.000.000 đồng (ba triệu đồng).

- Giải C kèm theo số tiền thưởng 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng).

- Giải Khuyến khích kèm theo số tiền thưởng 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng). 

Tiền thưởng chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp khuyến công của Sở Công Thương năm 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các đơn vị sản xuất có sản phẩm đạt giải tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- CPVP;

- Lưu: VT, KTN, NC.

D:\Dropbox\Kiên\TDKT\QD cong nhan san pham CNNT tieu bieu (1891 SNV).doc

CHỦ TỊCH

Đã ký

  Đinh Văn Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

tỉnh Quảng Nam năm 2016 

 (Kèm theo Quyết định số   4758  /QĐ-UBND ngày   30    /12/2016

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)


I. Giải A

TT

Tên sản phẩm

Đơn vị sản xuất

Địa chỉ

01

Bộ trầm giao: Cay - Đắng - Ngọt - Bùi

Công ty TNHH Gỗ nghệ thuật Âu Lạc

Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

02

Bình hoa xứ Quảng

Công ty TNHH Mộc mỹ nghệ Nguyễn Văn Tiếp

Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

II. Giải B

TT

Tên sản phẩm

Đơn vị sản xuất

Địa chỉ

01

Đĩa tháp Bàng An

Công ty TNHH Làng đúc Phước Kiều

Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

02

Đèn ngủ để bàn

Xí nghiệp Dệt và Kinh doanh tổng hợp Phú Bông

Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

03

Trà nấm lim xanh

Cơ sở sản xuất Nguyễn Xuân Lực

Huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

04

Nhang trầm hương

Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Xứ Tiên

Huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

III. Giải C

TT

Tên sản phẩm

Đơn vị sản xuất

Địa chỉ

01

Đèn lục giác

Cơ sở sản xuất Hàng thủ công mỹ nghệ Trần Văn Long

Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

02

Quê tôi

Công ty TNHH Mộc mỹ nghệ Nguyễn Văn Tiếp, tác giả Nguyễn Văn Ân

Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

03

Quảng Nam yêu thương

Tổ hợp tác điêu khắc mộc mỹ nghệ Vân Long

Huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

04

Ngũ Phụng Tề Phi

Cở sở gỗ mỹ nghệ Nguyễn Văn Phúc

Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

05

Rượu Ka Kun

Cơ sở sản xuất rượu Hoàng Anh

Huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

06

Chè dây Ra Zéh (chè rừng)

Tổ hợp tác sản xuất chè dây Ra Zéh

Huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

III. Giải Khuyến khích

TT

Tên sản phẩm

Đơn vị sản xuất

Địa chỉ

01

Bộ lọ 12 con giáp

Cơ sở đất nung Lê Đức Hạ

Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

02

Cồng chiêng

Cơ sở đồng mỹ nghệ Lê Minh Hiệp

Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

03

Chi tiết hoa văn đặc trưng sản phẩm thờ cúng

Công ty TNHH Mộc mỹ nghệ Nguyễn Văn Tiếp

Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

04

Xe nước

Cơ sở tre mỹ nghệ Điện An

Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

05

Đèn trang trí

Cơ sở mộc điêu khắc, cẩn ốc, xà cừ Phúc Cẩn

TP Hội An, tỉnh Quảng Nam

06

Sắc Xuân

Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Dịch vụ Đông Phú

Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

07

Rượu Ba kích

Cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh rượu Đức Huy

Huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

08

Nước mắm Bảy Tân

Cơ sở sản xuất nước mắm Bảy Tân

Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

(Tổng cộng: 02 giải A, 04 giải B, 06 giải C và 08 giải Khuyến khích)

 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo đăng ký sản phẩm dự thi bình chọn sản phẩm thủ công mỹ nghệ với chủ đề “Làng nghề Quảng Nam với chữ Quốc ngữ”
Thông báo đề xuất nghiên cứu, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018
thông tư 349 BTC hướng dẫn thanh toán vốn CTMTQG 2016 2020
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Đăng ký tham gia gian hàng trưng bày tham gia "Làng nghề Quảng Nam với chữ Quốc ngữ"
Mời tham gia Hội chợ Tiểrn lãm làng nghề Việt Nam 2017
Mời tham gia triển lãm thành tựu KT-XH Quảng Nam qua 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam
Đăng ký sản phẩm dự thi Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thị xã Điện Bàn năm 2017
Cuộc thi “Thiết kế và sản xuất sản phẩm lưu niệm du lịch, quà tặng phục vụ APEC 2017”
QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi năm 2016
Các tin cũ hơn:
Hướng dẫn số 594/HD-UBND ngày 17/5/2016 của UBND thị xã Điện Bàn
Công văn số 67/BXTĐT-XTTM ngày 29/2/2016 của Ban xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp V/v Mời tham gia Hội chợ VIETNAM EXPO 2016 và Hội chợ Thương mại Quốc tế Festival Huế năm 2016
43/TB-TTHĐ THÔNG BÁO TRIỆU TẬP Tham dự kỳ họp thứ 17 HĐND thị xã Khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016
599 /TB-UBND Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu về Cải cách hành chính Tỉnh Quảng Nam năm 2015”
581/TB - UBND Nội dung họp giao ban Lãnh đạo UBND thị xã ngày 16/11/2015.
567 /TB - UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã -Trần Úc tại cuộc họp UBND thường kỳ tháng 10, triển khai công tác chủ yếu tháng 11/2015.

Liên kết website

BẢN QUYỀN PHÒNG KINH TẾ THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Địa chỉ: 22 Hoàng Diệu,phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353867206 - Email: phongkinhtedienban@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập